Konferencja „MŁODZIEŻ 2018 – jak się zatroszczyć i jak pomagać”

Konferencja „MŁODZIEŻ 2018 – jak się zatroszczyć i jak pomagać”

Konferencja „MŁODZIEŻ 2018 - jak się zatroszczyć i jak pomagać”

14 września 2018, godz. 9.00

Europejskie Centrum Solidarności, Sala Wystaw Czasowych

 

Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej MROWISKO serdecznie zaprasza na konferencję poświęconą problemom współczesnej młodzieży, inaugurującą jubileusz 25-lecia swojej działalności. Zachęcamy do zapoznania się z programem konferencji

Osoby zainteresowane mogą zgłosić swoje uczestnictwo poprzez wypełnienie  formularza zgłoszeniowego

Uczestniczenie w konferencji jest bezpłatne.

Serdecznie zapraszając Państwa do udziału pragniemy zaznaczyć, że liczba uczestników jest ograniczona

 

Z wyrazami szacunku

Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej MROWISKO

SZKOŁA ANIMATORÓW PROFILAKTYKI 2018

SZKOŁA ANIMATORÓW PROFILAKTYKI 2018

Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej „MROWISKO”

zaprasza do uczestnictwa w kolejnej, XIX edycji specjalistycznego szkolenia:

 

„Szkoła Animatorów Profilaktyki”

 

  • Szkolenie przeznaczone jest dla osób pracujących z dziećmi i młodzieżą: nauczycieli, pedagogów, psychologów, terapeutów, wychowawców, animatorów, trenerów, opiekunów i innych osób zatrudnionych w gdańskich placówkach realizujących programy profilaktyki selektywnej i wskazującej.
  • Szkolenie obejmuje łącznie 100 godzin warsztatów, treningów, wykładów oraz 10 godzin superwizji  i stanowi podstawę do efektywnej pracy profilaktycznej z dziećmi i młodzieżą w środowiskach szkolnych i pozaszkolnych.  
  • Szkolenie kończy się uzyskaniem Certyfikatu wydanego przez Ośrodek Szkoleniowy TPŚ „MROWISKO”, posiadającego status Niepublicznego Zakładu Kształcenia Nauczycieli.

 

Warunki uczestnictwa:

  1. Zainteresowani proszeni są o przesłanie formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie https://goo.gl/forms/3DQGxObIACpaBMmi1         

          do dn. 10.08.2018 ( proszę skopiować link do przeglądarki, wypełnić formularz i kliknąć „Wyślij”)

  1. Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu, zaproszone zostaną drogą mailową na sesję inauguracyjną.
  2. Szkolenie jest bezpłatne

Dla wyróżniających się uczestników szkolenia przewidziana jest możliwość stażu
a następnie zatrudnienia w programach realizowanych przez Towarzystwo „MROWISKO”

Terminy sesji szkoleniowych:

1 sesja – 08.09.2018

2 sesja – 09.09.2018

3 sesja – 22/23.09.2018

4 sesja – 06/07.10.2018

5 sesja – 20/21/10.2018

6 sesja – 17/18.11.2018

7 sesja – 08.12.2018

Zakończenie szkolenia – 09.12.2018

Tematyka poszczególnych bloków szkoleniowych:

 I blok zajęć szkoleniowych – Profilaktyka uzależnień jako szczególna procedura działań
Wykłady i warsztaty z tematu: Profilaktyka uzależnień jako szczególna procedura działań. Młodzież a substancje psychoaktywne, ramy teoretyczne profilaktyki, koncepcje i rodzaje działań profilaktycznych, poziomy oddziaływań profilaktycznych, ocena skuteczności działania, aspekty prawne W wymiarze 10 godzin dydaktycznych

 II blok zajęć szkoleniowych – Praca nad sobą
Wykłady i warsztaty z tematu: Praca nad sobą. Ćwiczenie umiejętności interpersonalnych, umiejętności autoprezentacji, rozpoznawanie swoich możliwości i ograniczeń. Audyt personalny. W wymiarze 10 godzin dydaktycznych.

 III blok zajęć szkoleniowych – Praca z jednostką
Wykłady i warsztaty z tematu: Praca z jednostką. Umiejętności nawiązywania i podtrzymywania kontaktu, zbieranie danych i postępowanie diagnostyczne, budowanie relacji pomagania, reagowanie w sytuacjach konfliktowych i kryzysowych, kształtowanie motywacji do zmiany, praca z oporem. W wymiarze 20 godzin dydaktycznych

 IV blok zajęć szkoleniowych – Praca z grupą
Warsztaty i wykłady z tematu: Praca z grupą. Podstawy pracy grupowej, wskaźniki pracy grupy, interwencje grupowe, stadia rozwoju grupy, specyfika grup rówieśniczych, wykorzystanie grupy w pracy profilaktycznej i terapeutycznej. W wymiarze 20 godzin dydaktycznych.

 V blok zajęć szkoleniowych – Profilaktyka w praktyce
.Wykłady i warsztaty z tematu: Nowoczesna edukacja i informacja, praca uliczna, alternatywne działania profilaktyczne, etyka i standardy pracy profilaktycznej, przykłady skutecznych programów profilaktycznych, tworzenie programów profilaktycznych. W wymiarze 20 godzin dydaktycznych.

VI blok zajęć szkoleniowych – Dialog Motywujący w pracy z dziećmi i młodzieżą
Wykłady i warsztaty z tematu: Dialog motywujący w pracy z dziećmi i młodzieżą. Ramy teoretyczne, specyfika procesu zmiany – model Prochasky i DiClemente, jak pracować z młodą osobą niezmotywowaną do zmiany, zastosowanie szczegółowych metod Dialogu Motywującego w pracy z młodzieżą. W wymiarze 20 godzin dydaktycznych.

VII blok zajęć szkoleniowych – Superwizja
Zajęcia superwizyjne prowadzone w dwóch grupach 10 osobowych, przez dwóch superwizorów. W wymiarze 10 godzin dydaktycznych.

PROJEKT FINANSOWANY JEST ZE ŚRODKÓW URZĘDU MIASTA GDAŃSKA

Gdańsk 11-12 czerwca seminarium dla realizatorów programu FRED

Gdańsk 11-12 czerwca seminarium dla realizatorów programu FRED

Celem spotkań będzie prezentacja dobrych praktyk w zakresie wdrażania i realizacji programu, prezentacji współpracy międzyinstytucjonalnej oraz doskonalenie umiejętności stosowania Dialogu Motywującego
w pracy grupowej z młodzieżą używającą substancji psychoaktywnych.

Seminaria odbędą się w następujących miastach:

1. Bydgoszczy: termin 16-17 kwietnia 2018 r.
2. Chorzowie: termin 7-8 maja 2018 r.
3. Zielonej Górze: termin 15-16 maja 2018 r.
4. Opolu: termin 4-5 czerwca 2018 r.
5. Gdańsku: termin 11-12 czerwca 2018 r.

Dwudniowe spotkania skierowane są zarówno do realizatorów prowadzących zajęcia jak i dla rozpoczynających wdrażanie programu.

Pierwszy dzień to prezentacja dobrej praktyki organizacji w zakresie realizacji programu Fred Goes Net oraz wymiana doświadczeń, trudności i sukcesów prezentowanych przez uczestników. W spotkaniach wezmą również udział policjanci, pedagodzy, kuratorzy, lekarze, strażnicy miejscy i inne osoby współpracujące w realizacji programu na danym terenie. Uczestnicy uzyskają informacje w jaki sposób można rozpoczynać lub rozwijać współpracę.
Drugi dzień będzie miał charakter szkoleniowy z doskonalenia umiejętności zawodowych w stosowaniu Dialogu Motywującego. Szczególnie chcielibyśmy zwrócić uwagę na najnowsze perspektywy wpływające na dynamikę grupy jakim jest rozumienie czterech procesów DM: zaangażowania, ukierunkowywania, wydobywania i planowania w realizacji zajęć grupowych z młodzieżą eksperymentującą z substancjami psychoaktywnymi. Te elementy szkolenia będą realizowane przez doświadczonych trenerów, certyfikowanych terapeutów motywujących PTTM, członków MINT (Motivational Inteviewing Network of Trainers), którzy uczestniczyli w ostatnim Forum MINT w Irlandii pod koniec 2017 r.

Informacje dodatkowe:
Grupy szkoleniowe liczyć będą po 16 osób.
Cena wpisowa 60 zł obejmuje: nocleg w hotelu ze śniadaniem, 2 x obiad, kolacja, przerwy kawowe, szkolenie z Dialogu Motywującego, materiały szkoleniowe oraz certyfikat
O wzięcia udziału w seminarium zdecyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia prosimy kierować na aders email: fred2018@wp.pl wtedy zostanie Państwu przesłany Formularz (który jest też do pobrania na stronie KBPN
Formularz prosimy wypełnić i podpisać, skan lub zdjęcie wysłać na adres e-mail: fred2018@wp.pl (w tytule maila prosimy podać imię i nazwisko oraz wybrane miasto, zgłoszenie na Seminarium w Bydgoszczy do 6 kwietnia, pozostałe do 20 kwietnia b.r.)
Koszty podróży pokrywa uczestnik we własnym zakresie
Kwestionariusz wypełniony błędnie lub z niepełnymi informacjami nie będzie brany pod uwagę w procesie rekrutacji. Informacje o zakwalifikowaniu na szkolenie oraz dane adresowe hotelu uczestnik otrzyma drogą mailową

Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii w ramach Narodowego Programu Zdrowia

Zaproszenie na szkolenie

Zaproszenie na szkolenie
Szanowni Państwo

Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień

602 241 361  biuro@mrowisko.org.pl oraz Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej MROWISKO

mają przyjemność zaprosić na:

„Szkolenie z elementami treningu interpersonalnego”

 

Szkolenie adresowane jest do wychowawców pracujących z grupami młodzieży eksperymentującej z alkoholem i narkotykami, przejawiającej zachowania agresywne.

Celem jaki stawia sobie szkolenie jest podniesienie wśród uczestników poziomu wiedzy na temat uzależnień, wzrost umiejętności komunikacyjnych, a także zwiększenie kompetencji w zakresie budowania motywacji młodzieży do wprowadzania konstruktywnych zmian w swoim życiu.

Ramowy program szkolenia przedstawia się następująco:

21.05.2018

Dzień pierwszy – ŚWIADOMOŚĆ – świadomość siebie i innych, okno Johari, świadomość ciała, uważność

22.05.2018

Dzień drugi – KOMUNIKACJA – komunikacja werbalna i niewerbalna, jedno i dwustronna, udzielanie i przyjmowanie informacji zwrotnych, węzły, bariery i pułapki w komunikacji, budowanie relacji – otwartość i zaufanie

23.05.2018

Dzień trzeci – MOTYWACJA – teoria samoaktualizacji, triada Rogersa, motywacja do zmiany – kluczowe element profilaktyki i terapii uzależnień, duch i zasady Dialogu Motywującego

24.05.2018

Dzień czwarty – ZMIANA – transteoretyczny model zmiany, narzędzia DM, język podtrzymania i język zmiany, opór – ambiwalencja pod presją

W trakcie całego szkolenia prowadzone będą mini-wykłady na temat profilaktyki i terapii uzależnień, zachowań agresywnych i autodestrukcyjnych.

Szkolenie trwać będzie 7 godzin dziennie (8.30-15.30) w czasie których uczestnicy otrzymają posiłek (dwie przerwy kawowe i lunch). Miejsce szkolenia: CAIS MROWISKO – 80-741 Gdańsk – ul. Reduta Wyskok 9 – Gdańsk Dolne Miasto

Rekrutacja:

Deklarację uczestnictwa w szkoleniu składa się poprzez wypełnienie formularza.

Tutaj pobieranie: formularz kontaktowy  /kliknij prawym przyciskiem myszy – „otwórz łącze”/

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc organizatorzy zastrzegają sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi osobami. Wszystkie osoby które wypełnią formularz poinformowane zostaną o wynikach rekrutacji odnośnie swojej osoby.

Prowadzenie: Zygmunt Medowski – profilaktyk oraz specjalista terapii uzależnień, terapeuta motywujący i trener Dialogu Motywującego, wykładowca akademicki (SWPS, UW, WSB), członek Rady Ekspertów ds. Uzależnień Marszałka Województwa Pomorskiego, Dyrektor Ośrodka Profilaktyki i Edukacji Psychologicznej MROWISKO,
członek Motivational Interviewing Network Trainers.

Przygotowanie i realizacja seminarium: Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej MROWISKO, na zlecenie Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień, w ramach realizacji zadań zgodnie z Narodowym Programem Zdrowia.

Turniej o Puchar Mrowiska

Turniej o Puchar Mrowiska

29 czerwca spotkaliśmy się na Dolnym Mieście z okazji rozgrywek piłkarskich o Puchar Mrowiska. W rozgrywkach wzięło udział aż 11 drużyn, w tym drużyna Kadrowych Mrowiska, drużyna Młodzieżowego Ośrodka Terapeutycznego w Sopocie, drużyna Centrum Reduta oraz inne zaprzyjaźnione teamy. Walka była zacięta a emocje sięgały zenitu. Koniec końców zwyciężyła drużyna Dolnomiejskich Gwiazd przed Serkami i sopockim MOT-em.

 

Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomanii

Lokalna kampania narkotykiinfo.pl – Czysta Informacja

26 czerwca przypada Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomanii. Jak co roku Towarzystwo „Mrowisko” czynnie włącza się w działania profilaktyczne organizując kampanię informacyjno-edukacyjną „NARKOTYKIINFO.PL – czysta informacja”. W tym dniu w godzinach przedpołudniowych specjalnie oznakowany samochód „Kontakt BUS” odwiedzać będzie najbardziej uczęszczane miejsca, a jego realizatorzy rozdawać będą mieszkańcom Gdańska ulotki-wlepki z adresem strony, na której można uzyskać informacje, jak i pomoc. W szczególny sposób działaniami zostaną objęte tereny gdańskich uczelni, Stare i Główne Miasto, Dworzec Główny oraz dworzec we Wrzeszczu.