Misja

Aby nie sięgały po narkotyk…

Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej „MROWISKO” zarejestrowane zostało w 1993 roku w Gdańsku.

To właśnie zespół terapeutyczny ośrodka i lecząca się w nim młodzież wspólnie doszli do wniosku, że wiele można zrobić. aby młody człowiek nie sięgnął po narkotyk, że warto nawiązać z nim bliski kontakt, porozmawiać, przedstawić uczciwie fakty, czasem zażarcie o niego walczyć – lecz przede wszystkim starać go poznać i zrozumieć. Rodził się pomysł na profilaktykę – opartą na rozpoznaniu i poszanowaniu potrzeb młodego człowieka, autentyzmie bliskiego kontaktu, partnerstwie, aktywności twórczej, szansach na poszukiwanie własnej drogi, uczciwości i czynieniu dobra.

Od początku istnienia „Mrowiska” wszyscy jego członkowie, pracownicy i wolontariusze budowali podstawy do prowadzenia w środowisku lokalnym nowoczesnej i skutecznej profilaktyki uzależnień.

Dziś, po tylu latach doświadczeń „mrówczej” pracy udało się skonstruować spójny i profesjonalny system przeciwdziałania uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży. System ten w kompleksowy sposób łączy w sobie działania z zakresu profilaktyki I, II iI II-cio rzędowej adresowane do, mieszkańców Trójmiasta.

Historia powstania

Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej „Mrowisko” to organizacja pozarządowa założona w 1993 roku w Gdańsku. Organizacja powstała z inicjatywy grupy osób pracujących w ośrodku terapii uzależnień dla dzieci i młodzieży jako organizacja zajmująca się działaniami profilaktycznymi.

Idea powołania stowarzyszenia zrodziła się z przeświadczenia, że duża liczba dzieci i młodzieży nie sięgnęłaby po środki uzależniające, gdyby wcześniej otrzymała odpowiednią pomoc i wsparcie.

Idea, filozofia

TPŚ „Mrowisko” lansuje filozofię w myśl której:

człowiek jest twórcą własnego losu, a miłość, przyjaźń, wzajemne zrozumienie, wiara w twórczy charakter człowieka – to wartości nadrzędne;

koegzystencja dorosłych i młodzieży opiera się na nowej jakości kontaktów interpersonalnych – wzajemnym zaufaniu, otwartości w wyrażaniu uczuć, poszanowaniu odrębności i prawa do rozwoju oraz wspólnym uczeniu się rozwiązywania trudnych problemów.

Cele

 • Promocja i propagowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży – umożliwienie rozwijania zainteresowań twórczych oraz umiejętności zagospodarowywania wolnego czasu.
 • Podwyższenie u młodzieży poziomu wiedzy na temat zagrożeń jakie niosą ze sobą przejawy patologii społecznej jak narkomania, alkoholizm.
 • Edukacja dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli w zakresie zagrożeń, jakie niesie ze sobą narkomania, alkoholizm i przestępczość.
 • Pomoc osobom, które potrzebują tego w rozwiązywaniu ich problemów.
 • Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży.

Założenia programowe

 • Aktywny udział dzieci i młodzieży w realizacji proponowanych zadań, samodzielność i inicjatywę we współtworzeniu programów, zarządzaniu i organizowaniu działalności profesjonalną pomoc i współpracę z dorosłymi będącymi autorytetami, mistrzami wzorcami do naśladownictwa,
 • niekonwencjonalne, nowatorskie sposoby realizacji zadań szczególnie w zakresie edukacji, informacji i konsultacji na tematy związane z problematyką uzależnień,
 • specjalistyczna pomoc psychologiczną dla dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem (ośrodki wczesnej interwencji i ośrodek krótkoterminowej terapii),
 • odwoływanie się do najbliższego środowiska dzieci i młodzieży,
 • współpraca z samorządami lokalnymi oraz środkami masowego przekazu.

Odbiorcy programu

 • dzieci i młodzież identyfikująca się z subkulturami młodzieżowymi akceptującymi używanie środków odurzający
 • dzieci i młodzież o zaburzonym funkcjonowaniu w zakresie kontaktów interpersonalnych, radzenia sobie z pełnieniem ról społecznych,
 • dzieci i młodzież, które weszły już w kontakt ze środkami odurzającymi, przyjmują środki odurzające eksperymentalnie lub okazjonalnie
 • osoby dorosłe pracujące z dziećmi i młodzieżą /nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, animatorzy profilaktyki/ posiadający już doświadczenie zawodowe
 • rodzice, opiekunowie, dorośli zainteresowani ofertą edukacyjno – terapeutyczną ośrodka
 • rodziny pozostające w sytuacji kryzysu

Strategia – kierunki działania

 • objęcie jak największej ilości dzieci i młodzieży systemem działań informacyjno – edukacyjnych zwiększających wiedzę na temat skutków zdrowotnych i społecznych używania środków odurzających oraz mechanizmów powstawania uzależnienia,
 • organizowanie grupowych działań o charakterze rozwojowym stanowiących alternatywę dla środków odurzających,
 • animowanie i wspieranie działalności liderów młodzieżowych,
 • wspomaganie rodziny w sytuacjach kryzysowych poprzez prowadzenie porad i konsultacji oraz działań terapeutycznych,
 • bezpośrednie oddziaływania profilaktyczne skierowane do odbiorców znajdujących się w grupie szczególnego ryzyka,
 • wspieranie postaw prozdrowotnych poprzez organizację czasu wolnego, wypoczynku i rekreacji,
 • tworzenie i wspieranie lokalnych sieci współpracy w celu zapobiegania narkomanii.