Statut

Towarzystwa Profilaktyki Środowiskowej „MROWISKO”

Kliknij, by pobrać w postaci PDF

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1.
Tworzy się stowarzyszenie pod nazwą „Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej MROWISKO”, zwane w dalszej części statutu „Towarzystwem Mrowisko”.

§ 2.
Terenem działania Towarzystwa Mrowisko jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą władz miasto Gdańsk.

§ 3.
Towarzystwo Mrowisko jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, działającym na podstawie obowiązującego prawa o stowarzyszeniach i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§ 4.
Towarzystwo Mrowisko ma prawo powoływania oddziałów terenowych na zasadach określonych w niniejszym statucie.

§ 5.
Towarzystwo Mrowisko może być członkiem związków stowarzyszeń krajowych i zagranicznych organizacji.

§ 6.
1. Towarzystwo Mrowisko używa pieczęci okrągłej z napisem w otoku „Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej” i z napisem pośrodku: „Mrowisko”. 2. Towarzystwo Mrowisko może posiadać godło oraz odznakę członkowską, na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów.

Rozdział II
Cele i środki działania

§ 7.
Naczelnym celem Towarzystwa Mrowisko jest wszelka działalność na rzecz dzieci i młodzieży w ich najbliższym środowisku, która zapobiegać będzie ucieczce młodych ludzi w świat narkotyków, alkoholu i innych uzależnień oraz przestępczości, lansować zdrowy styl życia oraz twórczy rozwój własnej osobowości, a w szczególności: 1. prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej i konsultacyjnej w zakresie zapobiegania patologiom społecznym (wśród dzieci, młodzieży i dorosłych); 2. pomoc dzieciom i młodzieży (w szczególności ze środowisk patologicznych i zagrożonych patologią) w zakresie organizacji czasu wolnego, wypoczynku i rekreacji; 3. propagowanie wśród dzieci i młodzieży zdrowego stylu życia, poprzez inicjowanie różnych form aktywności, nastawionych na rozwój indywidualny, twórczy styl życia, samorealizację, samodzielność i przedsiębiorczość; 4. propagowanie modelu integracji najbliższego środowiska dziecka poprzez tworzenie ?środowiskowych zespołów wspólnoty? (rodzina, nauczyciel-wychowawca, inne osoby ważne dla dziecka); 5. specjalistyczna pomoc terapeutyczna dzieciom i młodzieży z grup ryzyka (z tzw. marginesu społecznego, rodzin alkoholowych, narkomańskich) zagrożonym uzależnieniem, alkoholizmem i przestępczością; 6. specjalistyczna pomoc terapeutyczna dzieciom i młodzieży mającym problemy ze sobą i swoim otoczeniem (problemy wynikające z procesu dojrzewania, niekonsekwentnych postaw wychowawczych, przystosowania się do wymagań otoczenia itp.).

§ 8.
Towarzystwo Mrowisko realizuje swoje cele poprzez: 1. współdziałanie z właściwymi jednostkami organizacyjnymi szkolnictwa, placówkami oświatowymi, kulturalnymi, organizacjami społecznymi i młodzieżowymi, jednostkami organizacyjnymi służby zdrowia oraz administracją państwową i samorządową w zakresie organizacji czasu wolnego, rekreacji i wypoczynku, a także informacji i propagandy; 2. tworzenie i prowadzenie punktów informacyjno-konsultacyjnych, klubów młodzieżowych oraz ośrodków terapeutyczno – rekreacyjnych (w dzielnicach, osiedlach itp.); 3. prowadzenie ustawicznej akcji edukacyjnej na terenie szkół, internatów, klubów młodzieżowych i innych skupisk młodzieżowych; 4. tworzenie i prowadzenie, po uzyskaniu odpowiednich zezwoleń, ośrodków terapeutycznych (krótkoterminowej terapii dla młodzieży potrzebującej pomocy / 7 pkt.5,6/ z odpowiednimi programami readaptacji i nauki zawodu); 5. tworzenie grup wsparcia i zainteresowań, jako alternatywnych modeli życia (grupy młodych konserwatorów zabytków, grupy młodzieżowej przedsiębiorczości, grupy „przygoda” itp.) oraz organizowanie akcji młodzieżowych w zakresie sportu, turystyki i kultury; 6. ułatwianie młodzieży kontaktu z autorytetami i mistrzami reprezentującymi różne dziedziny życia, poprzez organizowanie wspólnych przedsięwzięć (budowanie Gdańskiego Młodzieżowego Centrum Profilaktyki Środowiskowej; stworzenie, po uzyskaniu odpowiednich pozwoleń Szkoły Społecznej „Mrowisko?”itp.); 7. prowadzenie, z zachowaniem obowiązujących przepisów, działalności publikacyjnej i wydawniczej, współdziałanie ze środkami masowego przekazu; 8. organizowanie zjazdów, sympozjów i innych form wymiany informacji i doświadczeń z organizacjami oraz instytucjami krajowymi i zagranicznymi; 9. podejmowanie wszelkich inicjatyw mających na celu integrowanie środowisk młodzieżowych, rodzinnych i szkolnych, w realizowaniu działań mogących minimalizować środowiskowe i interpersonalne przyczyny patologii społecznej.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 9.
Członkowie Towarzystwa Mrowisko dzielą się na: – zwyczajnych, – uczestników, – honorowych, – wspierających,

§ 10.
Członkiem zwyczajnym Towarzystwa Mrowisko może być każdy pełnoletni obywatel polski i obcokrajowiec, który: 1. zgłosił pisemną deklarację o przystąpieniu do Towarzystwa Mrowisko, 2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych, 3. akceptuje cele Towarzystwa Mrowisko zawarte w statucie i pragnie przyczynić się do realizacji statutowych zadań Towarzystwa Mrowisko, 4. posiada rekomendacje dwóch członków zwyczajnych Towarzystwa Mrowisko.

§ 11.
Członek zwyczajny Towarzystwa Mrowisko ma prawo: 1. czynnego i biernego wyboru do władz Towarzystwa Mrowisko, 2. posiadania legitymacji i noszenia odznaki Towarzystwa Mrowisko, 3. korzystania z pomocy i urządzeń Towarzystwa Mrowisko, 4. zgłaszania wniosków dotyczących działalności Towarzystwa Mrowisko, 5. udziału w zebraniach, odczytach, konferencjach, szkoleniach, imprezach, wycieczkach krajowych i zagranicznych organizowanych przez Towarzystwo Mrowisko, zgodnie z regulaminem ustalonym przez Zarząd Główny, 6. działania w sekcjach roboczych.

§ 12.
Członkowie zwyczajni Towarzystwa Mrowisko mają obowiązek: 1. aktywnego uczestnictwa w realizacji celów Towarzystwa Mrowisko, 2. przestrzegania postanowień statutu, regulaminu oraz uchwał władz Towarzystwa Mrowisko, 3. propagowania haseł i idei Towarzystwa Mrowisko oraz zjednywania mu członków i sympatyków, 4. regularnego płacenia składek członkowskich.

§ 13.
Uczestnikiem Towarzystwa Mrowisko może być osoba w wieku 12-18 lat, która: 1. zgłosiła pisemną deklarację o przystąpieniu do Towarzystwa Mrowisko, 2. posiada zgodę swych opiekunów prawnych, 3. akceptuje cele Towarzystwa Mrowisko zawarte w statucie i pragnie przyczynić się do realizacji statutowych zadań Towarzystwa Mrowisko, 4. posiada rekomendację dwóch członków zwyczajnych lub dwóch członków-uczestników.

§ 14.
Uczestnik Towarzystwa Mrowisko ma wszystkie prawa (z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego do władz) i obowiązki (z wyjątkiem płacenia składek członkowskich) członka zwyczajnego.

§ 15.
Członkostwo zwyczajne i uczestnictwo wygasa przez: 1. dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie Zarządowi Głównemu Towarzystwa Mrowisko, 2. skazanie prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę dodatkową utraty praw publicznych, bądź za czyn popełniony z niskich pobudek, 3. ujawnienie czynnego uzależnienia (narkomania, alkoholizm itp.), 4. skreślenie z listy członków przez Zarząd Główny z powodu biernego uczestnictwa lub niepłacenia składek przez jeden rok pomimo pisemnego upomnienia, 5. śmierć członka Towarzystwa Mrowisko.

§ 16.
1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna oraz prawna, wspomagająca finansowo działalność Towarzystwa Mrowisko. Członkowie wspierający mogą również w miarę swoich możliwości wspomagać działalność Towarzystwa w inny sposób. 2. Członkowie wspierający przyjmowani są przez Zarząd Główny na podstawie pisemnej deklaracji. 3. Członkowie wspierający działający w Towarzystwie Mrowisko na Walnym Zgromadzeniu mają głos doradczy, a także mogą w tym czasie składać wnioski i postulaty dotyczące działalności Towarzystwa.

§ 17.
Członkostwo osoby prawnej- członka wspierającego ustaje: 1. w razie dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi Głównemu, 2. w przypadku braku jakiegokolwiek wsparcia na rzecz Towarzystwa przez okres jednego roku.

§ 18.
1. Członkiem honorowym może być osoba szczególnie zasłużona w urzeczywistnianiu celów Towarzystwa Mrowisko i ciesząca się wysokim autorytetem moralnym wśród młodzieży. Otrzymuje ona odznakę honorową Towarzystwa. 2. Nadanie godności członka honorowego następuje na podstawie Uchwały Walnego Zgromadzenia. 3. Członkowie honorowi mają wszystkie prawa członków zwyczajnych, a ponadto zwolnieni są z obowiązku opłacania składek członkowskich. 4. Członkostwa honorowego pozbawia Walne Zgromadzenie.

Rozdział IV
Władze Towarzystwa Mrowisko

§ 19.
1. Naczelnymi władzami Towarzystwa Mrowisko są: a) Walne Zgromadzenie, b) Zarząd Główny, c) Komisja Rewizyjna. 1. Kadencja władz Towarzystwa Mrowisko trwa trzy lata. Walne zgromadzenie

§ 20.
Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Towarzystwa Mrowisko, może być ono zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 21.
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: 1. Uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej Towarzystwa Mrowisko. 2. Rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej. 3. Podejmowanie, na wniosek Komisji Rewizyjnej, uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu. 4. Wybór i odwoływanie Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej. 5. Uchwalanie zmian statutu. 6. Uchwalanie wpisowego i wysokości składek członkowskich. 7. Nadawanie i pozbawianie członkostwa honorowego oraz nadawanie odznaki honorowej. 8. Zatwierdzanie regulaminu pracy Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej. 9. Podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Towarzystwa Mrowisko. 10. Podejmowanie innych uchwał, które wymagają decyzji Walnego Zgromadzenia. 11. Zatwierdzenie uchwał Zarządu Głównego o przystąpieniu lub wystąpieniu Towarzystwa Mrowisko do i z innych organizacji i stowarzyszeń krajowych i zagranicznych.

§ 22.
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Główny co rok. 2. Pisemne zawiadomienie, z podaniem miejsca, terminu, porządku obrad każdego Walnego Zgromadzenia, przesyła Zarząd Główny członkom Towarzystwa Mrowisko co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

§ 23.
Walne Zgromadzenie w?adne jest podejmowaź uchwa?y zwyk?? wi?kszo?ci? g?osów-w pierwszym terminie przy obecno?ci co najmniej ? uprawnionych do g?osowania, w drugim terminie bez wzglźdu na ilośź członków obecnych..

§ 24.
Głosowanie na walnym zgromadzeniu jest jawne. Wybór władz Towarzystwa Mrowisko odbywa się poprzez głosowanie tajne. Walne Zgromadzenie, uchwałą podjętą zwykłą większością głosów, może zarządzić głosowanie tajne we wszystkich pozostałych sprawach.

§ 25.
W Walnym Zgromadzeniu udział biorą: 1. Z głosem decydującym-członkowie zwyczajni i honorowi Towarzystwa Mrowisko. 2. Z głosem doradczym-przedstawiciele członków wspierających, uczestnicy i zaproszeni goście.

§ 26.
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd Główny: a) na podstawie uchwały Zarządu Głównego, b) na żądanie Komisji Rewizyjnej, c) na pisemny wniosek jednej czwartej ogólnej liczby członków zwyczajnych. 1. Zarząd Główny zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w terminie jednego miesiąca od dnia otrzymania żądania lub podjęcia uchwały. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie obraduje nad sprawami, z powodu których zostało zwołane.

Zarząd Główny

§ 27.
Zarząd Główny kieruje działalnością Towarzystwa Mrowisko i odpowiada za swą działalność przed Walnym Zgromadzeniem.

§ 28.
1. Zarząd Główny Towarzystwa Mrowisko wybierany jest w głosowaniu tajnym, w wyborach bezpośrednich i składa się z 7 członków, w tym: przewodniczącego, dwóch vice-przewodniczących, sekretarza, skarbnika oraz dwóch członków. 2. W pierwszej kolejności Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru przewodniczącego Zarządu Głównego, a następnie wybiera pozostałych 6 członków Zarządu. Zarząd Główny konstytuuje się najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia wyborów. 3. W razie ustąpienia któregokolwiek z członków Zarządu Głównego w czasie trwania kadencji, Zarządowi Głównemu przysługuje prawo uzupełnienia swego składu, jednakże liczba członków dokooptowanych nie może przekraczać jednej trzeciej liczby członków Zarządu Głównego pochodzących z wyborów.

§ 29.
Do kompetencji Zarządu Głównego należy: 1. Wykonywanie i przestrzeganie uchwał Walnego Zgromadzenia, ustalanie wytycznych i zatwierdzanie planów działalności Towarzystwa Mrowisko. 2. Zatwierdzanie budżetu i bilansów rocznych oraz sprawozdań z działalności Towarzystwa Mrowisko. 3. Powoływanie i odwoływanie oddziałów terenowych i placówek prowadzonych przez Towarzystwo. 4. Powoływanie Rady Merytorycznej i Gospodarczej oraz uchwalanie ich regulaminów pracy. 5. Powoływanie i odwoływanie przewodniczącego Rady Merytorycznej i Gospodarczej. 6. Zatrudnianie i zwalnianie pracowników etatowych Zarządu Głównego. 7. Reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz. 8. Zwoływanie Walnych Zgromadzeń. 9. Przyjmowanie i skreślanie członków Towarzystwa. 10. Zarządzanie majątkiem i funduszami Towarzystwa Mrowisko zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. 11. Podejmowanie uchwał o wstąpieniu lub wystąpieniu do i z innych organizacji i stowarzyszeń krajowych i zagranicznych. 12. Zawieszanie w czynnościach tych członków Zarządu Głównego, którzy systematycznie uchylają się od pracy lub działają niezgodnie z celami Towarzystwa Mrowisko. 13. Zawieszanie w czynnościach Zarządów Oddziałów lub ich odwoływanie, mianowanie Zarządów Tymczasowych lub pełnomocników do czasu wyborów i ukonstytuowania się nowego Zarządu. 14. Podejmowanie uchwał w sprawach Towarzystwa nie należących do właściwości innych władz.

§ 30.
1. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Towarzystwa Mrowisko upoważniony jest Zarząd Główny. Czynności prawne obejmujące sprawy majątkowe Towarzystwa wymagają złożenia oświadczenia przez dwie osoby, w tym przewodniczącego lub jego zastępcę i skarbnika. 2. Dokumenty i pisma w imieniu Towarzystwa podpisują dwie osoby, w tym przewodniczący lub jego zastępca i sekretarz. W szczególnych wypadkach Zarząd Główny może upoważnić określone imiennie dwie osoby, spośród członków Towarzystwa, do podpisywania określonych pism i dokumentów.

§ 31.
1. Uchwały Zarządu Głównego zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu Głównego, w tym przewodniczącego lub jednego z viceprzewodniczących. W razie równej ilości głosów, rozstrzyga stanowisko przewodniczącego. 2. Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku. 3. Posiedzenia Zarządu Głównego są zwoływane przez: przewodniczącego lub sekretarza, a także przez 1/3 członków Zarządu Głównego. 4. W posiedzeniach Zarządu Głównego mogą uczestniczyć z głosem doradczym przewodniczący Oddziałów Terenowych

Komisja Rewizyjna

§ 32.
1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, którzy wybierają spośród siebie przewodniczącego. 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić w skład innych władz Towarzystwa. 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział, z głosem doradczym, w posiedzeniach Zarządu Głównego, jak również w posiedzeniach Zarządów Oddziałów Terenowych, a także występować z wnioskami pokontrolnymi. 4. W przypadku ustąpienia członka Komisji Rewizyjnej na jego miejsce wchodzi w drodze dokooptowania inny członek Towarzystwa. Uchwałę w tym przedmiocie podejmuje Komisja Rewizyjna.

§ 33.
Komisja Rewizyjna jest zobowiązana do: 1. przeprowadzania co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Towarzystwa, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej; 2. kontrolowania opłacania składek członkowskich; 3. składania sprawozdań na Walnym Zgromadzeniu wraz z oceną działalności i wnioskami dotyczącymi udzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu oraz Zarządom Oddziałów Terenowych; 4. przedstawiania Zarządowi Głównemu oraz Zarządom Terenowym wniosków w sprawie działalności Towarzystwa.

Oddziały Terenowe

§ 34.
1. Na pisemny wniosek 5 członków Towarzystwa Mrowisko Zarząd Główny powołuje Oddziały Terenowe. 2. Do powstania Oddziałów Terenowych wymagana jest liczba co najmniej 10 członków. 3. Nazwa, teren działania i siedziba, określane są przez Zarząd Główny.

§ 35.
1. Oddziały Terenowe działają w oparciu o statut Towarzystwa Mrowisko. 2. Struktura władz Oddziałów Terenowych jest analogiczna do struktury władz Towarzystwa. 3. Oddziały Terenowe mogą uchwalać wewnętrzne regulaminy swojej działalności, o ile nie są one sprzeczne ze statutem Towarzystwa.

Rozdział V
Majątek i fundusze Towarzystwa

§ 36.
Na majątek Towarzystwa Mrowisko składają się nieruchomości, ruchomości, środki finansowe oraz wpływy z własnej działalności gospodarczej.

§ 37.
Dla realizacji swoich celów statutowych Towarzystwo Mrowisko może prowadzić działalność gospodarczą, w tym: wydawniczą, usługową, wytwórczą i handlową.

§ 38.
Towarzystwo Mrowisko może posiadać, w postaci wyodrębnionych zakładów, własne jednostki gospodarcze, uczestniczyć w działalności innych podmiotów gospodarczych oraz prowadzić działalność gospodarczą w ramach spółek handlowych i w innych formach dopuszczonych przez prawo.

§ 39.
Na dochody Towarzystwa składają się: 1. wpływy ze składek członkowskich, 2. wpływy z działalności gospodarczej, 3. dotacje i subwencje, 4. zapisy i darowizny, 5. wpływy z działalności statutowej.

Rozdział VI
Zmiany statutu i rozwiązanie się

§ 40.
1. Zmiany statutu i rozwiązanie Towarzystwa Mrowisko wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia, podjętej większością głosów 2/3 i przy obecności co najmniej 1/2ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania- w pierwszym terminie oraz bez względu na liczbę obecnych- w drugim terminie. 2. W razie podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa, Walne Zgromadzenie decyduje o przeznaczeniu majątku Towarzystwa Mrowisko i powołuje Komisję Likwidacyjną.