ABY NIE SIĘGAŁY PO NARKOTYK...

Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej "MROWISKO" zarejestrowane zostało w 1993 roku w Gdańsku. 

To właśnie zespół terapeutyczny ośrodka i lecząca się w nim młodzież wspólnie doszli do wniosku, że wiele można zrobić. aby młody człowiek nie sięgnął po narkotyk, że warto nawiązać z nim bliski kontakt, porozmawiać, przedstawić uczciwie fakty, czasem zażarcie o niego walczyć - lecz przede wszystkim starać go poznać i zrozumieć. Rodził się pomysł na profilaktykę - opartą na rozpoznaniu i poszanowaniu potrzeb młodego człowieka, autentyzmie bliskiego kontaktu, partnerstwie, aktywności twórczej, szansach na poszukiwanie własnej drogi, uczciwości i czynieniu dobra. 

Od początku istnienia "Mrowiska" wszyscy jego członkowie, pracownicy i wolontariusze budowali podstawy do prowadzenia w środowisku lokalnym nowoczesnej i skutecznej profilaktyki uzależnień. 

Dziś, po tylu latach doświadczeń "mrówczej" pracy udało się skonstruować spójny i profesjonalny system przeciwdziałania uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży. System ten w kompleksowy sposób łączy w sobie działania z zakresu profilaktyki I, II iI II-cio rzędowej adresowane do, mieszkańców Trójmiasta.

 HISTORIA POWSTANIA

Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej "Mrowisko" to organizacja pozarządowa założona w 1993 roku w Gdańsku. Organizacja powstała z inicjatywy grupy osób pracujących w ośrodku terapii uzależnień dla dzieci i młodzieży jako organizacja zajmująca się działaniami profilaktycznymi 

Idea powołania stowarzyszenia zrodziła się z przeświadczenia, że duża liczba dzieci i młodzieży nie sięgnęłoby po środki uzależniające gdyby wcześniej otrzymała odpowiednią pomoc i wsparcie.

 IDEA, FILOZOFIA

TPŚ "Mrowisko" lansuje filozofię w myśl której: 

człowiek jest twórcą własnego losu, a miłość, przyjaźń, wzajemne zrozumienie, wiara w twórczy charakter człowieka - to wartości nadrzędne; 

koegzystencja dorosłych i młodzieży opiera się na nowej jakości kontaktów interpersonalnych - wzajemnym zaufaniu, otwartości w wyrażaniu uczuć, poszanowaniu odrębności i prawa do rozwoju oraz wspólnym uczeniu się rozwiązywania trudnych problemów.

 CELE

Promocja i propagowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży - umożliwienie rozwijania zainteresowań twórczych oraz umiejętności zagospodarowywania wolnego czasu. 

Podwyższenie u młodzieży poziomu wiedzy na temat zagrożeń jakie niosą ze sobą przejawy patologii społecznej jak narkomania, alkoholizm. 

Edukacja dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli w zakresie zagrożeń, jakie niesie ze sobą narkomania, alkoholizm i przestępczość. 

Pomoc osobom, które potrzebują tego w rozwiązywaniu ich problemów. 

Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży.

 ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE

Aktywny udział dzieci i młodzieży w realizacji proponowanych zadań, samodzielność i inicjatywę we współtworzeniu programów, zarządzaniu i organizowaniu działalności profesjonalną pomoc i współpracę z dorosłymi będącymi autorytetami, mistrzami wzorcami do naśladownictwa, 

niekonwencjonalne, nowatorskie sposoby realizacji zadań szczególnie w zakresie edukacji, informacji i konsultacji na tematy związane z problematyką uzależnień, 

specjalistyczna pomoc psychologiczną dla dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem (ośrodki wczesnej interwencji i ośrodek krótkoterminowej terapii), 

odwoływanie się do najbliższego środowiska dzieci i młodzieży, 

współpraca z samorządami lokalnymi oraz środkami masowego przekazu.

 ODBIORCY PROGRAMU

dzieci i młodzież identyfikująca się z subkulturami młodzieżowymi akceptującymi używanie środków odurzający 

dzieci i młodzież o zaburzonym funkcjonowaniu w zakresie kontaktów interpersonalnych, radzenia sobie z pełnieniem ról społecznych, 

dzieci i młodzież, które weszły już w kontakt ze środkami odurzającymi, przyjmują środki odurzające eksperymentalnie lub okazjonalnie 

osoby dorosłe pracujące z dziećmi i młodzieżą /nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, animatorzy profilaktyki/ posiadający już doświadczenie zawodowe 

rodzice, opiekunowie, dorośli zainteresowani ofertą edukacyjno - terapeutyczną ośrodka 

rodziny pozostające w sytuacji kryzysu

 STRATEGIA - KIERUNKI DZIAŁANIA

objęcie jak największej ilości dzieci i młodzieży systemem działań informacyjno - edukacyjnych zwiększających wiedzę na temat skutków zdrowotnych i społecznych używania środków odurzających oraz mechanizmów powstawania uzależnienia, 

organizowanie grupowych działań o charakterze rozwojowym stanowiących alternatywę dla środków odurzających, 

animowanie i wspieranie działalności liderów młodzieżowych, 

wspomaganie rodziny w sytuacjach kryzysowych poprzez prowadzenie porad i konsultacji oraz działań terapeutycznych, 

bezpośrednie oddziaływania profilaktyczne skierowane do odbiorców znajdujących się w grupie szczególnego ryzyka, 

wspieranie postaw prozdrowotnych poprzez organizację czasu wolnego, wypoczynku i rekreacji, 

tworzenie i wspieranie lokalnych sieci współpracy w celu zapobiegania narkomanii.

© Copyright TOWARZYSTWO PROFILAKTYKI ŚRODOWISKOWEJ MROWISKO 2011 / Projekt i Wykonanie: STUDIO VISION DESIGN