Polityka prywatności

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie pod firmą: Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej „MROWISKO” z siedzibą w Gdańsku (kod pocztowy: 80-298) przy ulicy Agrarnej 2 (zwane dalej „Stowarzyszeniem”). Ze Stowarzyszeniem można się skontaktować poprzez adres e-mail: biuro@mrowisko.org.pl lub pisemnie pod adresem: Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej „MROWISKO”, ul. Reduta Wyskok 9, 80-741 Gdańsk. W Stowarzyszeniu został wyznaczony Inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@mrowisko.org.pl lub pisemnie pod adresem:

Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej „MROWISKO”,
ul. Reduta Wyskok 9,
80-741 Gdańsk
z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”.

Z Inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu kontaktowym dotyczącym odpowiedzi na przesłaną wiadomość. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Stowarzyszenia, polegający na zapewnieniu udzielania odpowiedzi na wpływające zapytania.
Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Stowarzyszenia oraz podmiotom serwisującym i utrzymującym systemy informatyczne służące do realizacji celu wymienionego powyżej – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Stowarzyszenia.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do obsługi Pani/Pana zgłoszenia.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku braku podania danych osobowych, rozpatrzenie zgłoszenia nie będzie możliwe.