NAWIĄZKI

Nasze działania i programy
skierowane są do:

SZKOŁA ANIMATORÓW PROFILAKTYKI

Streszczenie

Specjalistyczne szkolenie dla wszystkich tych, którzy chcą się przygotować do pracy profilaktycznej z dziećmi i młodzieżą. Program skupia się na rozwoju umiejętności w zakresie pracy z grupa, stosowania Dialogu Motywującego oraz narzędzi do przygotowania programów profilaktycznych.

Program jest finansowany z budżetu Miasta Gdańska

Po co?

Program obejmuje łącznie 120 godzin warsztatów, treningów, wykładów oraz 20 godzin superwizji i stanowi podstawę do efektywnej pracy profilaktycznej z dziećmi i młodzieżą w środowiskach szkolnych i pozaszkolnych.

Szkolenie kończy się uzyskaniem Certyfikatu wydanego przez Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej „MROWISKO”

Gdzie?

Centrum Aktywizacji i Integracji Społecznej „Centrum Reduta”
ul. Królikarnia 13
Gdańsk, Dolne Miasto

Więcej szczegółów oraz zgłoszenia?
kaja.medowska@mrowisko.org.pl

Osobom zainteresowanym Dialogiem Motywujący z pewnością satysfakcję przyniesie też informacja, że dzięki współpracy MROWISKA i PTDM część zajęć szkoleniowych SAP honorowana będzie przez PTDM w procedurze certyfikacji.

Program szkolenia podzielony jest na 7 bloków:

I blok

Profilaktyka uzależnień jako szczególna procedura działań.

Wykłady i warsztaty z tematu: Profilaktyka uzależnień jako szczególna procedura działań. Młodzież a substancje psychoaktywne, ramy teoretyczne profilaktyki, koncepcje i rodzaje działań profilaktycznych, poziomy oddziaływań profilaktycznych, ocena skuteczności działania, aspekty prawne W wymiarze 10 godzin dydaktycznych.

Praca nad sobą.

Wykłady i warsztaty z tematu: Praca nad sobą. Ćwiczenie umiejętności interpersonalnych, umiejętności autoprezentacji, rozpoznawanie swoich możliwości i ograniczeń. Audyt personalny. W wymiarze 10 godzin dydaktycznych.

II blok

Dialog Motywujący w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Wykłady i warsztaty z tematu: Dialog Motywujący w pracy z dziećmi i młodzieżą. Ramy teoretyczne, specyfika procesu zmiany – model Prochasky i DiClemente, jak pracować z młodą osobą niezmotywowaną do zmiany, zastosowanie szczegółowych metod Dialogu Motywującego w pracy z młodzieżą. W wymiarze 20 godzin dydaktycznych.

III blok

Praca profilaktyczna w kontakcie indywidualnym.

Wykłady i warsztaty z tematu: Dialog Motywujący w pracy z jednostką. Umiejętności nawiązywania, podtrzymywania i pogłębiania kontaktu. Zbieranie danych, postępowanie diagnostyczne, budowanie relacji pomagania, reagowanie w sytuacjach konfliktowych i kryzysowych. Wspieranie motywacji do zmiany, praca z oporem. W wymiarze 20 godzin dydaktycznych.

IV blok

Praca z grupą.

Warsztaty i wykłady z tematu: Praca z grupą. Podstawy pracy grupowej, wskaźniki pracy grupy, interwencje grupowe, stadia rozwoju grupy, specyfika grup rówieśniczych, wykorzystanie grupy w pracy profilaktycznej i terapeutycznej. W wymiarze 20 godzin dydaktycznych.

V blok

Praca z rodziną.

Po dwa dni dla każdej z grup. Wykłady i warsztaty z tematu: Angażowanie rodziców/opiekunów jako nieodłączny element interwencji wobec nastolatka. Wspieranie rodziny w radzeniu sobie z sytuacjami ryzykownymi dotyczącymi okresu dorastania. Rodzina jako źródło czynników chroniących i czynników ryzyka. W wymiarze 20 godzin dydaktycznych.

VI blok

Profilaktyka w praktyce.

Wykłady i warsztaty z tematu: Nowoczesna edukacja i informacja, praca uliczna, alternatywne działania profilaktyczne, etyka i standardy pracy profilaktycznej, przykłady skutecznych programów profilaktycznych, tworzenie programów profilaktycznych. W wymiarze 20 godzin dydaktycznych.

VII blok

Superwizja

Zajęcia superwizyjne prowadzone w dwóch grupach 10 osobowych. W wymiarze 10 godzin dydaktycznych. Zakończenie szkolenia. Uroczyste zakończenie szkolenia i wręczenie certyfikatów

– dla kogo?
Szkolenie adresowane jest do osób pracujących z dziećmi i młodzieżą: nauczycieli, pedagogów, psychologów, terapeutów, wychowawców, animatorów, trenerów, opiekunów i innych osób zatrudnionych w gdańskich placówkach realizujących programy profilaktyki selektywnej i wskazującej.

– kiedy?
Szkolenie realizowane dla dwóch odrębnych grup uczestników.

Grupa weekendowa adresowana jest do osób, które nie mogą szkolić się w dni robocze, lub z innych względów preferują szkolenie w weekendy.

Grupa w dni powszednie proponowana jest osobom, które mogą i chcą szkolić się w dni robocze.

– ZGŁOSZENIA
Rekrutacja zakończona

Grupa weekendowa

I blok zajęć szkoleniowych 19-20.03
II blok zajęć szkoleniowych 09-10.04 
III blok zajęć szkoleniowych 14-15.05 
IV blok zajęć szkoleniowych 11-12.06
V blok zajęć szkoleniowych 17-18.09
VI blok zajęć szkoleniowych 22-23.10
VII blok zajęć szkoleniowych 19-20.11

Grupa w dni powszednie

I blok zajęć szkoleniowych 21-22.03
II blok zajęć szkoleniowych 07-08.04
III blok zajęć szkoleniowych 12-13.05
IV blok zajęć szkoleniowych 13-14.06
V blok zajęć szkoleniowych 15-16.09
VI blok zajęć szkoleniowych 20-21.10
VII blok zajęć szkoleniowych 17-18.11

Jak dojechać

Skip to content