Poradnia

Poradnia Terapii Uzależnień Mrowisko

Al. Niepodległości 817A, 81-850 Sopot

INFORMACJE OGÓLNE


 

Poradnia Terapii Uzależnień Mrowisko to miejsce gdzie udzielana jest pomoc osobom zażywającym różnego rodzaju substancje psychoaktywne, ich rodzinom i bliskim. Przyjmujemy również osoby dotknięte problemem hazardu i innymi uzależnieniami behawioralnymi (od gier komputerowych, internetu, nowych technologii, pracy, zakupów, seksu, pornografii, jedzenia, etc).

Zapewniamy dyskrecję, przyjazne warunki oraz profesjonalny zespół terapeutyczny z wieloletnim doświadczeniem.

Poradnia znajduje się w centrum Sopotu. Zajmuje parter budynku w którym mieści się Młodzieżowy Ośrodek Terapeutyczny Mrowisko. Przystanek stacji PKP znajduje się w odległości 10 minut od placówki.

Poradnia jest zakładem leczniczym w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej w związku z czym spełnia wszelkie warunki do prowadzenia programu terapeutycznego z zakresu terapii i rehabilitacji osób uzależnionych od substancji odurzających. Działalność finansowana jest w ramach kontraktu z NFZ na opiekę psychiatryczną i leczenie uzależnień - świadczenie usług w zakresie terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych innych niż alkohol. Od wielu lat realizowany jest program CANDIS dla osób problemowo zażywających przetwory konopi indyjskich oraz program dla osób z uzależnieniem behawioralnym KOMPAKT, które finansuje Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

ZAPISY DO PORADNI


Poradnia czynna jest od  poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 20.00.

Pacjenci przyjmowani są po uprzedniej rejestracji w recepcji i umawiani na konkretne godziny,
stąd nie muszą czekać w długich kolejkach w poczekalni.

Rejestracja odbywa się osobiście lub telefonicznie pod poniższymi numerami od poniedziałku do piątku
w godzinach od 9.00 do 17.00.

58 5502669
505165924

Przyjmujemy BEZPŁATNIE wszystkie osoby, dorosłych i młodzież (od 15 roku życia), bez względu na miejsce zamieszkania, substancję od której się uzależniły (za wyjątkiem uzależnienia od alkoholu) oraz fakt posiadania, bądź nie posiadania ubezpieczenia zdrowotnego (również osoby nieubezpieczone).

Nie są wymagane skierowania.

W PRZYPADKU OSÓB NIEPEŁNOLETNICH po zgłoszeniu osobistym
lub telefonicznym zapraszamy rodziców lub opiekunów prawnych na konsultacje.
Na udzielanie świadczeń osobie niepełnoletniej wymagamy zgody rodzica/opiekuna.

Zgodnie z polskim prawem leczenie osób uzależnionych jest DOBROWOLNE. Przepis ten nie dotyczy osób ubezwłasnowolnionych oraz skierowanych na leczenie w drodze postępowania sądowego. Dzieci i młodzież do 18 roku życia, zgodnie z art. 30 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, mogą zostać skierowane przez
sąd rodzinny, na wniosek przedstawiciela ustawowego, krewnych w linii prostej, rodzeństwa lub faktycznego opiekuna, na przymusowe leczenie i rehabilitację, okres ten jednak nie może być dłuższy niż 2 lat

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z POMOCY?


W naszej poradni pomoc uzyskają:

 

  • osoby uzależnione od substancji psychoaktywnych (narkotyków, leków, uzależnień mieszanych z alkoholem)
  • osoby używające szkodliwie substancji psychoaktywnych (zagrożone uzależnieniem)
  • osoby uzależnione behawioralnie: od hazardu, gier komputerowych, internetu, nowych technologii, pracy, zakupów, seksu, pornografii, jedzenia i innych zachowań kompulsywnych
  • osoby zobowiązane do podjęcia terapii z powodu uzależnienia od substancji odurzających na leczenie w drodze postępowania sądowego
  • rodziny i bliscy osób uzależnionych chcących skorzystać z pomocy, by móc poradzić sobie z uzależnieniem bliskiej osoby
  • osoby będące w trudnej, kryzysowej sytuacji życiowej, przeżywające problemy osobiste, rodzinne i wychowawcze związane z problemami uzależnienia od środków odurzających
  • osoby współuzależnione
  • absolwenci programów terapii uzależnień
  • młodzież zagrożona uzależnieniem od substancji odurzających

JAKIE FORMY POMOCY ZNAJDUJĄ SIĘ W OFERCIE PORADNI?Porady diagnostyczne
- procedura diagnostyczna przeprowadzana w toku od 1 do 3 spotkań (trwających 45 minut każde) pozwala określić naturę problemów doświadczanych przez pacjenta, ocenić jego stan emocjonalny i dokonać kompleksowej oceny sytuacji pacjenta. Spotkania diagnostyczne pozwalają ocenić stopień uzależnienia i wstępnie zdiagnozować obszary problemowe pacjenta. Obejmują one zebranie wywiadu od pacjenta/ rodziny oraz  diagnozę wstępną.


Psychoterapia indywidualna
oparta na osobistej relacji terapeuty z pacjentem rozpoczyna się po spotkaniach diagnostycznych. Ma ona na celu pomoc pacjentowi w zrozumieniu przyczyn swojego uzależnienia, poznanie siebie oraz umożliwienie zaspokojenia potrzeb emocjonalnych. Może mieć charakter motywacyjny. Podczas pierwszych sesji terapeuta dookreśla oczekiwania z jakimi osoba zgłasza
się na terapię oraz przeprowadza wywiad pogłębiony dotyczący życia pacjenta z uwzględnieniem problematyki uzależnienia. W czasie dalszych spotkań terapeutycznych opracowywany jest indywidualny plan terapii pacjenta  w oparciu o zdiagnozowane obszary problemowe. Zadaniem terapeuty jest towarzyszenie pacjentowi w poszukiwaniu najlepszego rozwiązania jego problemów. Terapeuta wspiera go w procesie realizacji planu terapii. Spotkania terapeutyczne, odbywają się zazwyczaj raz w tygodniu w stałych dniach i godzinach. W uzasadnionych przypadkach sesje mogą się odbywać częściej (dwa razy w tygodniu) lub rzadziej (np.  raz na dwa tygodnie).Czas trwania jednej sesji wynosi 50 minut.


Program CANDIS - indywidualny, krótkoterminowy program terapii dla osób od 16 roku życia mających problemy z powodu używania marihuany lub haszyszu rekomendowany przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Zakłada on przeprowadzenie 10-11 indywidualnych spotkań ze specjalistą terapii indywidualnej posiadającym certyfikat realizatora programu CANDIS. Czas trwania jednej sesji to 90 minut. Więcej informacji o programie na stronie: www.candisprogram.pl


Diagnostyka, konsultacje i leczenie psychiatryczne przeznaczone dla osób uzależnionych bądź ich rodzin i bliskich prowadzone przez lekarza psychiatrę. W pożądanych przypadkach wystawianie skierowań do ośrodków stacjonarnych lub na oddziały psychiatryczne, detoksykacyjne.


Opieka postrehabilitacyjna
– programy rozwoju osobistego i wsparcia dla absolwentów terapii uzależnień obejmujące: zapobieganie nawrotom uzależnienia, rozwijanie asertywności, pewności siebie, poczucia własnej wartości i umiejętności radzenia sobie ze stresem. Proponujemy terapię indywidualną, której celem jest wprowadzenie pożądanych zmian w sposobie dotychczasowego funkcjonowania oraz poprawa jakości życia osoby poszukującej pomocy. Czas trwania terapii jest uzależniony od rodzaju zgłaszanego problemu i zakresu wprowadzanych zmian, itp. Są to zazwyczaj wizyty cotygodniowe. Czas trwania jednej sesji to 50 minut


Poradnictwo
- od jednego do kilku spotkań z terapeutą, w trakcie których osoba lub rodzina zainteresowana uzyskuje podstawowe informacje i wskazówki dotyczące sposobów rozwiązania problemu lub sytuacji, w jakiej się znalazła. Poradnictwo różni się od terapii. Terapeuta dzieli się z osobami potrzebującymi rady swoją wiedzą i doświadczeniem.  Nie udziela jednak konkretnych rad. Czas trwania 45 minut


Interwencje kryzysowe
- forma pomocy polegająca na kontakcie terapeutycznym, skoncentrowanym na problemie wywołującym kryzys. Celem jej jest uruchomienie zasobów osób przeżywających kryzys, stworzenie warunków do rozwiązania problemu, ewentualne przygotowanie do innych form pomocy np. poradnictwa, psychoterapii. Czas trwania 50 minut


FreD goes Net
– program wczesnej interwencji rekomendowany przez KBPN, adresowany do osób młodych w wieku 14 – 21 lat, które używają substancji odurzających w sposób okazjonalny lub szkodliwy. Program składa się z rozmowy wstępnej, zajęć warsztatowych i rozmowy końcowej. Jego celem jest pogłębienie wiedzy uczestników programu na temat zdrowotnych, społecznych i prawnych konsekwencji używania substancji psychoaktywnych, zmiany postaw, wiedzy na temat miejsc pomocy.

Kadra


REJESTRACJA


Ewelina  Berezowska
– specjalista zdrowia publicznego

 

ZESPÓŁ TERAPEUTYCZNY

Nasz zespół tworzą specjaliści posiadający wieloletnie doświadczenie zawodowe, którzy stale rozwijają swoje kompetencje poprzez uczestnictwo w różnego rodzaju szkoleniach i konferencjach, dzięki którym zapoznają się z najnowszą wiedzą w dziedzinie psychoterapii uzależnień. Pracę terapeutyczną poddajemy stałej superwizji. Kierujemy się zasadami Kodeksu Etycznego Terapeuty Uzależnień.

 

Anna Dolecka – pedagog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, psychoterapeuta w procesie certyfikacji, certyfikowany realizator programu CANDIS, specjalista współpracujący z wymiarem sprawiedliwości w postępowaniach karnych

Aleksandra Chrupek – psycholog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, certyfikowany realizator programu CANDIS, certyfikowany realizator programu FreD goes Net

Anna Gulczyńska – psycholog, specjalista psychologii klinicznej

Grzegorz Kędzioł – pedagog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, certyfikowany realizator programu CANDIS, certyfikowany realizator programu FreD goes Net

Zygmunt Medowski - certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, certyfikowany realizator programu CANDIS, certyfikowany realizator programu FreD goes Net, trener i superwizor Polskiego Towarzystwa Dialogu  Motywującego

Andrzej Myśliński – pedagog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, certyfikowany realizator programu CANDIS

Leszek Zieliński – lekarz, specjalista psychiatrii